Algemene Voorwaarden Inkoop- en onderaannemingsvoorwaarden GEVEKE BOUW B.V.  – Versie december 2019

 

Artikel 1: Definities

1.1         AV: De voorliggende set Algemene Voorwaarden van Geveke Bouw B.V.

1.2         Bestek: De voorwaarden voor, dan wel de technische omschrijving van, een bouwkundig Prestatie en alle daaraan gekoppelde en daarmee verband houdende documenten.

1.3         BW: Het Burgerlijk Wetboek.

1.4         Opdrachtnemer: De partij waarmee Geveke een Overeenkomst sluit.

1.5         Opdrachtsom: De prijs voor de Prestatie die Partijen zijn overeengekomen en die is vastgelegd in de Overeenkomst.

1.6         Overeenkomst: De Schriftelijk vastgelegde afspraken tussen Partijen, waaronder tevens wordt begrepen wijzigingen en/of aanvullingen, waarmee Opdrachtnemer zich jegens Geveke verplicht tot het leveren van de Prestatie.

1.7         Overmacht: Situatie waardoor de Overeenkomst (tijdelijk) niet kan worden nagekomen, die niet te wijten is aan Opdrachtnemer zoals bepaald in artikel 6:75 BW. Onder overmacht verstaan Partijen in ieder geval niet: gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel, verlate aanlevering of ongeschiktheid van voor de Prestatie benodigde goederen, grondstoffentekort, transportproblemen, tekortkomingen van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, storingen in de productie van Opdrachtnemer en liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen bij Opdrachtnemer.

1.8         Partijen: Geveke en Opdrachtnemer.

1.9         Personeel van Opdrachtnemer: Personeel van Opdrachtnemer en van derden die door Opdrachtnemer zijn ingeschakeld.

1.10       Prestatie: Hetgeen Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst moet leveren: goederen, diensten en/of werkzaamheden.

1.11       Principaal: De partij waarmee Geveke een (aannemings)Overeenkomst sluit, op basis waarvan Geveke de Overeenkomst sluit met Opdrachtnemer.

1.12       Schriftelijk: Op papier of (als gescand bestand) per e-mail.

1.13       Geveke: Geveke Bouw B.V. en aan haar gelieerde rechtspersonen, die met Opdrachtnemer een Overeenkomst sluit(en).

1.14       Verzuim: Situatie waarin Opdrachtnemer 1) is tekortgeschoten in de nakoming van de Overeenkomst en niet binnen de door Geveke gestelde redelijke termijn alsnog is nagekomen, 2) de Prestatie niet conform planning heeft geleverd, 3) op grond van artikel 6:83 BW in verzuim is.

1.15       Werkterrein: De locatie waar de Prestatie feitelijk moet worden (af)geleverd.

 

De bepalingen, van toepassing op de Overeenkomst ter zake van levering van goederen, zijn in deze voorwaarden opgenomen onder:

Hoofdstuk I    – algemeen deel, en

Hoofdstuk II   – bijzonder deel: inkoopvoorwaarden.

 

De bepalingen, van toepassing op de Overeenkomst ter zake van uitvoering van de Prestatie, zijn in deze voorwaarden opgenomen onder:

Hoofdstuk I    – algemeen deel, en

Hoofdstuk III  – bijzonder deel: onderaannemingsvoorwaarden.

 

HOOFDSTUK 1    –   ALGEMEEN DEEL

 

Artikel 2: Toepasselijkheid AV

2.1         De AV zijn van toepassing op de Overeenkomst.

2.2         De BV zijn van toepassing op de Overeenkomst indien Partijen dat overeenkomen.

2.3         Aanvullingen op of afwijkingen van de AV of BV worden uitsluitend Schriftelijk overeengekomen.

2.4         De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtnemer wijst Geveke uitdrukkelijk van de hand.

 

Artikel 3: Voldoen aan wet- en regelgeving

Opdrachtnemer voldoet aan alle voor de Overeenkomst en de Prestatie relevante wet- en regelgeving zoals die van kracht is op de dag van ondertekening van de Overeenkomst, ook wanneer wet- en regelgeving niet expliciet genoemd wordt in de Overeenkomst, de AV of de BV.

 

Artikel 4: Waarschuwingsplicht Opdrachtnemer

4.1         Opdrachtnemer waarschuwt Geveke tijdig Schriftelijk voor kenbare onjuistheden en/of onduidelijkheden in de stukken die Geveke aanlevert.

4.2         Wanneer Opdrachtnemer de in artikel 4.1 AV genoemde waarschuwing nalaat, kan Opdrachtnemer zich (later) niet beroepen op deze fouten of ontbrekende onderdelen en is Opdrachtnemer aansprakelijk voor de schadelijke gevolgen.

4.3         Opdrachtnemer is gehouden om – uitsluitend – op Schriftelijk verzoek van Geveke alle veranderingen in de Overeenkomst uit te voeren, die technisch mogelijk zijn. De wijziging in de prijs en/of levertijd, die dit tot gevolg kan hebben, wordt ten spoedigste Schriftelijk aan Geveke meegedeeld, doch uiterlijk binnen één week na het in dit artikel bedoelde Schriftelijke verzoek. Leidt de wijziging in de Overeenkomst tot nieuwe prijs en/of levertijd, dan heeft Geveke het recht om ongewijzigde, dan wel een voor haar aanvaardbare gewijzigde uitvoering van de Overeenkomst te verlangen, of de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot vergoeding van schade en kosten gehouden te zijn.
 

Artikel 5: Persoonsgegevens – Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

5.1         Voor zover Geveke persoonsgegevens verwerkt, doet zij dit in overeenstemming met de privacyregelgeving en haar privacyverklaring, gepubliceerd op www.gevekebouw.nl.

5.2         Voor zover Geveke en Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens uitwisselen, voldoet Opdrachtnemer aan de toepasselijke privacyregelgeving.

5.3         Opdrachtnemer treft de vereiste beveiligingsmaatregelen om te voldoen aan de toepasselijke privacyregelgeving. Opdrachtnemer is verplicht Geveke hierover op verzoek direct en Schriftelijk te informeren.

5.4         Opdrachtnemer is verplicht om eventuele datalekken waarbij persoonsgegevens betrokken zijn waarvan Geveke de verantwoordelijke is in de zin van de AVG direct te melden aan Geveke.

 

Artikel 6: Geheimhouding

Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding jegens derden voor wat betreft de Overeenkomst en/of Geveke, tenzij uit de Overeenkomst of de aard van de Prestatie anders volgt.

 

Artikel 7: Rangorde

7.1         In geval van tegenstrijdigheid tussen documenten geldt de volgende rangorde:

a.           Nieuw document gaat voor oud.

b.           Beschrijving gaat voor tekening.

c.            Bijzondere regeling gaat voor algemene regeling, waarbij a gaat voor b en c en b gaat voor c.

 

Artikel 8: Toepasselijk recht en geschillen

8.1         Op de AV en de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2         Indien een geschil tussen Partijen ontstaat, treden (de directies van) Partijen in overleg om te komen tot een oplossing.

8.3         Wanneer het overleg niet tot een oplossing leidt en geschilbeslechting nodig is, wordt het geschil voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

8.4         Geveke is in afwijking van het bepaalde in artikel 8.3 AV gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde burgerlijke rechter, dan wel aan de instantie die tussen Principaal en Geveke is overeengekomen.

 

Artikel 9: Totstandkoming Overeenkomst

9.1         Voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst doet Opdrachtnemer een aanbieding die voldoet aan de door Geveke opgegeven specificaties.

9.2         Eventuele afwijkingen van de specificaties van Geveke meldt Opdrachtnemer Schriftelijk vooraf. Afwijkingen gelden pas na Schriftelijke goedkeuring door Geveke.

9.3         De Overeenkomst komt uitsluitend Schriftelijk tot stand. Eventuele wijziging van de Overeenkomst geschiedt eveneens uitsluitend Schriftelijk. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Geveke binden Geveke niet.

9.4         Opdrachtnemer zendt vóór feitelijke uitvoering van de Overeenkomst een rechtsgeldig getekend exemplaar van de Overeenkomst aan Geveke, indien van toepassing, inclusief bijlagen.

9.5         Indien de Overeenkomst wordt gesloten met twee of meer natuurlijke personen of rechtspersonen, zijn deze hoofdelijk gehouden tot nakoming van de Overeenkomst.

9.6         Elke Overeenkomst is aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de Prestatie geen doorgang vindt.

9.7         Bij uitstel van de aanvang van de Prestatie blijft Opdrachtnemer tot twee maanden na het tijdstip, waarop Opdrachtnemer de Prestatie moest leveren/aanvangen, aan de Overeenkomst gebonden. Geveke heeft dan het recht om door een enkele Schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtnemer de Prestatie te annuleren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Indien Geveke van dit recht geen gebruik maakt, zal de Overeenkomst na verloop van genoemde termijn van rechtswege zijn ontbonden, zonder dat Partijen jegens elkaar tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

9.8         Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar technische, veiligheid-, kwaliteits- en/of andere voorschriften en/of documenten die niet bij de Overeenkomst zijn gevoegd, wordt Opdrachtnemer geacht deze te kennen, tenzij hij Geveke onverwijld Schriftelijk het tegendeel meedeelt. In dit laatste geval zal Geveke Opdrachtnemer over deze voorschriften en documenten nader inlichten.

9.9         Opdrachtnemer dient voor zijn rekening zorg te dragen voor de tijdige verkrijging van voor de Prestatie noodzakelijke toestemmingen, vergunningen of licenties en voor naleving van daarin of daarbij gestelde voorwaarden. Voor niet-tijdige verkrijging of niet-verkrijging van de hier bedoelde toestemmingen, vergunningen of licenties, respectievelijk voor de niet-naleving van daarin of daarbij gestelde voorwaarden is uitsluitend Opdrachtnemer aansprakelijk, terwijl de Opdrachtnemer Geveke vrijwaart voor alle daaruit voortvloeiende schade en kosten.

9.10       Eenzijdige annulering door Opdrachtnemer is ongeldig, tenzij Geveke zich Schriftelijk met een dergelijke annulering akkoord verklaart.

9.11       Opdrachtnemer zal zich algeheel onthouden van het rechtstreeks of door tussenkomst van derden doen van prijsopgaven en/of aanbiedingen aan de Principaal van Geveke betreffende de goederen of de Prestatie, waarvoor door Geveke met de Opdrachtnemer onderhandelingen worden gevoerd of een Overeenkomst is gesloten.

 

Artikel 10: Opdrachtsom, facturatie en betaling

10.1       De Opdrachtsom is vast gedurende de looptijd van de Overeenkomst. De prijs luidt de in de Overeenkomst vermelde munteenheid en is exclusief omzetbelasting. Wijzigingen in prijzen, lonen, kosten, sociale lasten, belastingen of andere kostenverhogende omstandigheden, wijzigen de Opdrachtsom niet.

10.2       Opdrachtnemer zorgt ervoor dat de factuur uiterlijk binnen 14 dagen na uitvoering van de Prestatie door Geveke is ontvangen.

10.3       De betalingstermijn is 60 dagen na factuurdatum.

10.4       Geveke betaalt de factuur indien (voor zover van toepassing op de Prestatie):

–             de factuur, inclusief bijlagen, is goedgekeurd;

–             het mandagen-register volledig is ingevuld door Opdrachtnemer en door Geveke is goedgekeurd;

–             Opdrachtnemer uitdrukkelijk verklaart dat de door haar ingeschakelde Prestatienemers in overeenstemming met de Wet Aanpak Schijnconstructies conform de CAO zijn betaald;

–             is voldaan aan het bepaalde in artikel 13 AV;

–             de uitvoering van de Prestatie is geregistreerd bij Geveke.

10.5       Indien tussen Partijen een onderhoudstermijn is overeengekomen als bedoeld in artikel 29 AV, is Geveke gerechtigd om, tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen door Opdrachtnemer, 5% van de Opdrachtsom in te houden gedurende de onderhoudstermijn.

10.6       Opdrachtnemer vermeldt op de factuur aanvullend:

a.           Omvang loonsom CSV.

b.           ‘Omzetbelasting verlegd’ (indien WKA van toepassing is).

c.            Bedragen die op de G-rekening van Opdrachtnemer moeten worden gestort, onder vermelding van de rekeningnummers en gebaseerd op de stortingstabellen vastgesteld door Bouwend Nederland.

10.7       Indien is overeengekomen dat Geveke bedragen bij vooruitbetaling dient te voldoen, heeft Geveke te allen tijde het recht om alvorens deze betalingen te doen, van Opdrachtnemer een naar haar oordeel genoegzame zekerheidstelling voor deze, bij vooruitbetaling te voldoen, bedragen te verlangen.

10.8       De facturen van Opdrachtnemer dienen te zijn vergezeld van door een gemachtigde van Geveke voor akkoord getekende bonnen.

10.9       Facturen, die niet voldoen aan de in de voorgaande leden van dit artikel gestelde eisen, worden niet in behandeling genomen en niet betaald.

 

Artikel 11: Eenheidsprijzen en hoeveelheden

11.1       Indien van toepassing op de Prestatie worden de door Opdrachtnemer gehanteerde eenheidsprijzen en uurlonen in de Overeenkomst vastgelegd.

11.2       Bij verrekenbare hoeveelheden worden de in de Overeenkomst vastgelegde eenheidsprijzen gehanteerd.

11.3       Partijen stellen gezamenlijk de verrekenbare hoeveelheden vast door opmeting in de Prestatie en/of in de werktekeningen, conform NEN3699.

11.4       Uitsluitend de daadwerkelijk in de Prestatie gebruikte netto hoeveelheden worden verrekend.

11.5       Bij de laatste betalingstermijn, of eerder op verzoek van Geveke, verstrekt Opdrachtnemer een namens Geveke getekende lijst van verwerkte verrekenbare hoeveelheden.

 

Artikel 12: Onderaanneming

12.1       Wanneer Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst (gedeeltelijk) wenst op te dragen aan een derde, vraagt zij voorafgaand Schriftelijk toestemming aan Geveke.

12.2       Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat alle relevante verplichtingen uit de Overeenkomst integraal worden doorgelegd aan de derde.

12.3       De toestemming als bedoeld in artikel 12.1 AV ontslaat Opdrachtnemer niet van haar eigen aansprakelijkheid ten aanzien van Geveke.

 

Artikel 13: Inschakeling derden WKA, WAS, WAV, Wet DBA, WAADI

13.1       Opdrachtnemer moet voldoen aan wet- en regelgeving rondom het verrichten van arbeid en het tewerkstellen van Personeel, waaronder de Wet Ketenaansprakelijkheid, de Wet Aanpak Schijnconstructies, Wet Arbeid Vreemdelingen, Wet Deregulering Arbeidsrelaties, Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs.

13.2       Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van haar Prestatie Personeel inzet dat te kwalificeren is als zelfstandig ondernemer (zzp’er), zorgt Opdrachtnemer voor deugdelijke controle op de eisen die aan zelfstandig ondernemerschap worden gesteld, waaronder een met dat Personeel af te sluiten modelovereenkomst die door de belastingdienst is goedgekeurd.

13.3       Opdrachtnemer legt de verplichting genoemd in artikel 13.1 en 13.2 AV als kettingbeding door naar alle door en via haar ingeschakelde Partijen, waaronder ook worden verstaan zelfstandig ondernemers (zzp’ers) en intermediairs die personeel leveren. Medewerkers van deze Partijen worden niet gekwalificeerd als Personeel van Opdrachtnemer.

13.4       Indien Opdrachtnemer te kwalificeren is als uitzend-/detacheerbureau, dient zij NEN 4400-1/4400-2 gecertificeerd te zijn en te zijn ingeschreven in het Handelsregister als Geveke die arbeidskrachten ter beschikking stelt (Waadi).

13.5       Alle aan Opdrachtnemer gevraagde informatie wordt op eerste verzoek aan Geveke verstrekt.

13.6       Geveke wordt in de gelegenheid gesteld te voldoen aan haar vergewisplicht om te (laten) controleren of Opdrachtnemer conform wet- en regelgeving handelt.

13.7       Kosten en/of boetes die voortvloeien uit onjuiste, onvolledige en/of niet-tijdig verstrekte informatie of het niet voldoen aan de wet- en regelgeving, worden in rekening gebracht bij Opdrachtnemer.

13.8       Opdrachtnemer vrijwaart Geveke voor schade als gevolg van het niet (volledig) nakomen van de in dit artikel bedoelde wetgeving.

 

Artikel 14: Aansprakelijkheid Opdrachtnemer

14.1       Indien Opdrachtnemer of een door Opdrachtnemer ingeschakelde derde in Verzuim raakt, of anderszins schade veroorzaakt, is Opdrachtnemer jegens Geveke aansprakelijk voor de schade die Geveke dientengevolge lijdt.

14.2       Opdrachtnemer vrijwaart Geveke van alle aanspraken van derden, waaronder ook begrepen Principaal.

14.3       Opdrachtnemer draagt zorg voor adequate verzekering voor aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 15 AV.

14.4       De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade en kosten, inclusief bedrijfsschade e.d. die door gebreken aan goederen worden toegebracht aan of die hij en/of de voor hem werkzame (rechts)personen en/of vennootschappen of de door (één van) hen direct of indirect tewerkgestelden toebrengen aan Geveke en/of (rechts)personen, werkzaam voor of bij Geveke en/of derden, waaronder begrepen de Principaal(s) van de Geveke. De Opdrachtnemer heeft een gelijke aansprakelijkheid voor alle schade en kosten, die zaken zoals bijvoorbeeld materieel, Prestatietuigen, gereedschappen, hulpmiddelen e.d. bij de Opdrachtnemer en de hiervoor genoemden in gebruik, alsmede materialen voor de uitvoering van opdracht gebruikt, toebrengen aan de in de eerste zin genoemde kring van (rechts)personen en/of vennootschappen.

14.5       De Opdrachtnemer vrijwaart Geveke voor alle aanspraken van derden waarvoor hij aansprakelijk is, hoe ook genaamd.

14.6       De Opdrachtnemer zal zijn aansprakelijkheid als in dit artikel omschreven, ter zake waarvan ieder beroep op overmacht is uitgesloten, voor een voldoende bedrag te verzekeren en Geveke desgewenst inzage geven in de op die verzekering betrekking hebbende bescheiden, waaronder de polis- en premiebetalingsbewijzen.

 

Artikel 15: Verzekering CAR-verzekering

15.1       Opdrachtnemer sluit een CAR-verzekering ten behoeve van de Prestatie.

15.2       Indien Geveke voor het Prestatie een CAR-verzekering heeft afgesloten, is Opdrachtnemer niet automatisch medeverzekerd.

15.3       Opdrachtnemer is slechts medeverzekerd indien Geveke voorafgaand uitdrukkelijk Schriftelijk toegang heeft verleend.

15.4       Opdrachtnemer is uitsluitend medeverzekerd voor schade aan het betreffende Prestatie en de daarvoor bestemde materialen of zaken die Opdrachtnemer ter uitvoering van de Overeenkomst daadwerkelijk in bewerking heeft.

15.5       In geval van medeverzekering als bedoeld in artikel 15.4 AV is Opdrachtnemer uitsluitend medeverzekerd tegen schade aan het Prestatie (Rubriek 1A) en, mits de schadeoorzaak verband houdt met de bouw, aan eigendommen van Principaal (Rubriek 1C).

15.6       Opdrachtnemer is nooit medeverzekerd voor schade die valt onder andere dan de in artikel 15.5 AV genoemde rubrieken van de CAR-verzekering van Geveke.

15.7       In geval van medeverzekering als bedoeld in artikel 15.4 AV dient Opdrachtnemer bij schade het door Geveke te betalen bedrag aan eigen risico te vergoeden.

15.8       In geval van medeverzekering als bedoeld in artikel 15.4 AV behoudt Geveke het recht om regres te halen bij (een) verzekeraar van Opdrachtnemer en/of bij Opdrachtnemer zelf.

15.9       Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die niet onder de CAR-verzekering van Geveke en/of de CAR-verzekering van de Opdrachtnemer valt en die verband houdt met de Overeenkomst. Opdrachtnemer vrijwaart Geveke, en draagt zelf zorg voor een adequate verzekering, voor die schade.


AVB-verzekering

15.10     Opdrachtnemer sluit een AVB-verzekering ten behoeve van de Prestatie.

15.11     Ongeacht hetgeen hieromtrent in het Bestek is bepaald of met Principaal is overeengekomen, is Opdrachtnemer verplicht zich voor ten minste € 2.500.000,- (twee miljoen vijfhonderdduizend euro) per gebeurtenis inclusief gevolgschade te verzekeren en verzekerd te houden tegen wettelijke aansprakelijkheid.

15.12     Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die niet onder de AVB-verzekering valt en die verband houdt met de Overeenkomst. Opdrachtnemer vrijwaart Geveke voor die schade.

 

WAM-verzekering
15.13     Opdrachtnemer sluit een WAM, verzekering voor schade die voortvloeit uit de inzet van WAM-plichtig (Prestatie)materieel (ook aanwezig op motorrijtuigen) dat ten behoeve van de Overeenkomst door of namens Opdrachtnemer wordt ingezet.

15.14     Geveke wordt in de WAM-polis als medeverzekerde aangewezen.

15.15     Het verzekerde bedrag dient volledig beschikbaar te zijn voor het Prestatierisico, inclusief regiefouten van Geveke of andere bij de bouw betrokken Partijen.

15.16     Onvoldoende preventie door Opdrachtnemer mag geen verval van dekking tot gevolg hebben.

15.17     In de verzekering mogen geen sublimieten zijn opgenomen.

 

Cascoverzekering
15.18     Opdrachtnemer sluit een cascoverzekering voor het in te zetten (Prestatie)materieel.

15.19     Geveke en Principaal worden in de cascoverzekering als medeverzekerden aangewezen. De casco-verzekeraar doet daarbij afstand van regres op deze medeverzekerden.

15.20     Opdrachtnemer vrijwaart Geveke en de Principaal voor (casco)schade veroorzaakt door of aan (Prestatie)materieel, dat eigendom is van of gebruikt wordt door Opdrachtnemer of dat door Geveke ter beschikking is gesteld.

 

Overige verzekeringsbepalingen
15.21     Opdrachtnemer zal op verzoek van Geveke (certificaten van) de verzekeringspolissen als in dit artikel 15 bedoeld ter beschikking stellen.

15.22     Indien Opdrachtnemer haar verzekeringsverplichting niet nakomt, is Geveke gerechtigd zelf passende verzekering(en) te regelen, voor rekening van Opdrachtnemer.

15.23     Opdrachtnemer sluit zo nodig aanvullende verzekeringen, zodat de aan haar opgedragen werkzaamheden, leveringen en/of materialen bestemd voor het Prestatie afdoende verzekerd zijn.

15.24     Verzekeringsaanspraken van Partijen laten de aansprakelijkheid van Geveke en Opdrachtnemer tegenover elkaar en tegenover derden onverlet. Schade die niet onder de dekking van een polis valt of niet (geheel) wordt vergoed, komt dus voor rekening van de aansprakelijke partij.

15.25     Geveke is gerechtigd om bedragen die in het kader van de verzekering voor rekening van Opdrachtnemer komen (niet gedekte schade en eigen risico) te verrekenen conform artikel 18.1 AV.

 

Artikel 16: Ontbindingsbevoegdheid Geveke

16.1       Geveke is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien (uit een mededeling van Opdrachtnemer blijkt dat):

a.           Opdrachtnemer in verzuim is geraakt;

b.           Opdrachtnemer failleert, surséance van betaling aanvraagt of onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld;

c.            Op het vermogen van Opdrachtnemer (conservatoir of executoriaal) beslag is gelegd;

d.           Opdrachtnemer haar bedrijfsuitoefening staakt;

e.           Opdrachtnemer de zeggenschap over haar Geveke aan een derde overdraagt en de uitvoering van de Overeenkomst daardoor naar het oordeel van Geveke kan worden belemmerd.

16.2       De in artikel 16.1 AV vastgelegde ontbindingsmogelijkheid laat onverlet het recht van Geveke de Overeenkomst verder uit te (laten) voeren.

16.3       Bij ontbinding van de Opdracht op grond van één van de in artikel 16.1 AV genoemde gronden, is Geveke gerechtigd om de schade op Opdrachtnemer te verhalen, al dan niet door verrekening Overeenkomstig artikel 18.1 AV.

 

Artikel 17: Verbod overdracht en afstand rechten

17.1       Zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Geveke is het Opdrachtnemer niet toegestaan om uit de Overeenkomst voortvloeiende vorderingen op Geveke aan een derde te cederen, te verpanden of onder andere titel over te dragen.

17.2       Het verbod in artikel 17.1 heeft goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

17.3       Opdrachtnemer doet afstand van haar retentierecht als bepaald in de artikelen 3:290-295 BW.

17.4       Opdrachtnemer bedingt bij door haar in te schakelen derden dat deze derden eveneens afstand doen van het retentierecht als bedoeld in artikel 17.3 AV.

 

Artikel 18: Verrekenings- en opschortingsbevoegdheid

18.1       Geveke is gerechtigd -al dan niet opeisbare- vorderingen op Opdrachtnemer te verrekenen met hetgeen (andere) Geveke(entiteiten) aan Opdrachtnemer verschuldigd is (zijn).

18.2       Geveke is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, wanneer Opdrachtnemer naar het oordeel van Geveke in gebreke is in de nakoming van de Overeenkomst.
 

Artikel 19: Planning – fatale data

19.1       Een in de Overeenkomst vastgelegde planning is bindend voor Opdrachtnemer.

19.2       In de planning genoemde data gelden voor Opdrachtnemer als fatale data.
 

Artikel 20: Garantie

20.1       De uitvoering van de Prestatie zal door de Opdrachtnemer geschieden naar de eisen van goed en deugdelijk Prestatie, zoals deze door Geveke en/of haar Principaal(s) en/of de directie van het Prestatie zijn gesteld, en Overeenkomstig hetgeen daaromtrent in de Overeenkomst tussen Geveke en haar Principaal(s) is bepaald.

20.2       De Opdrachtnemer garandeert dat de geleverde goederen/het uitgevoerde Prestatie zijn/is:

a.           van goede kwaliteit, zonder gebrek in ontwerp, constructie, montage en materiaal;

b.           in overeenstemming met de eisen in de Overeenkomst, de bij de Overeenkomst behorende bescheiden en/of ter beschikking gestelde bescheiden, alsmede de eisen voortvloeiende uit de voor de betreffende goederen geldende DIN- normeringen;

c.            in overeenstemming met de eisen, die door of vanwege de overheid zijn gesteld, en

d.           geschikt voor het doel, waarvoor zij zijn bestemd.

20.3       Opdrachtnemer geeft garantie op de Prestatie, zoals bepaald in de Overeenkomst.

20.4       Ongeacht of dit in de Overeenkomst is vastgelegd, valt onder de garantieverplichting van Opdrachtnemer ook vergoeding van schade of kosten die samenhangen met een garantieaanspraak.

20.5       Gebreken die onder de garantie vallen en binnen de garantietermijn aan Opdrachtnemer zijn gemeld, worden door Opdrachtnemer uiterlijk binnen twee weken na melding verholpen.

20.6       Tenzij er sprake is van Overmacht aan de kant van Opdrachtnemer, worden garantieaanspraken die niet binnen de in artikel 20.3 AV genoemde termijn zijn verholpen, door Geveke verholpen. Alle schade wordt dan verhaald op Opdrachtnemer.

20.7       In geval van (dreigend) faillissement van Opdrachtnemer is Geveke gerechtigd om een door haar in redelijkheid te bepalen bedrag, van tenminste 5% van de Opdrachtsom, op de Opdrachtsom in mindering te brengen, als financiële compensatie voor het verlies van garantieaanspraken.

20.8       De Opdrachtnemer zal alle gebreken, die de goederen/(een onderdeel van) de Prestatie na de (op)levering vertonen, onverwijld en in overleg met Geveke herstellen, en in geval naar het oordeel van Geveke herstel niet mogelijk is, vervangen, tenzij de Geveke de voorkeur geeft aan beëindiging van de Overeenkomst Overeenkomstig of uitdrukkelijk iets anders wordt overeengekomen.

20.9       De Opdrachtnemer zal alle kosten van herstel van het gebrek of de vervanging van het goed en de weer ingebruikstelling van het goed, en -in geval het goed deel uitmaakt van een groter geheel- de ingebruikstelling van het grotere geheel, voor zijn rekening nemen.

20.10     Geveke heeft het recht, in geval de Opdrachtnemer het gebrek niet onverwijld en/of niet behoorlijk wegneemt, of opheffing van het gebrek geen uitstel kan lijden, het ter zake nodige op kosten van de Opdrachtnemer uit te voeren of te laten uitvoeren. Indien Geveke van dit recht gebruik maakt, zal zij de Opdrachtnemer hiervan Schriftelijk in kennis stellen.

20.11     Na de ingebruikstelling van het goed/(het onderdeel van) de Prestatie dat is hersteld of van het goed/(het onderdeel van) de Prestatie dat ter vervanging van een ander goed/(onderdeel van de) Prestatie is geleverd/uitgevoerd, geldt de garantieverplichting van de Opdrachtnemer daarvoor onverkort.

20.12     Het risico voor op grond van de onderhavige garantieverplichting (te) vervangen goederen berust bij de Opdrachtnemer vanaf het tijdstip van vervanging. Deze goederen dienen op eerste verzoek van Geveke te worden afgevoerd door en op kosten van de Opdrachtnemer.

 

Artikel 21: Auteursrecht

21.1       Gegevensdragers en documenten, waaronder mededelingen, gegevens, opgaven, modellen, gereedschappen e.d., die Geveke aan Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst verstrekt of heeft gemaakt of heeft laten maken, blijven eigendom van Geveke. De documenten mogen door Opdrachtnemer niet worden gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld, tenzij voor de Prestatie noodzakelijk.

21.2       Geveke wordt geacht de ontwerper en maker van de gegevensdragers en documenten te zijn, als genoemd in het eerste lid van dit artikel.

Gegevensdragers en documenten zullen door Opdrachtnemer op eerste verzoek worden gewist of aan Geveke worden geretourneerd c.q. ter beschikking gesteld, bij gebreke waarvan Geveke is gerechtigd de door haar te verrichten betaling op te schorten, totdat deze zaken door haar zijn ontvangen.

21.3       Opdrachtnemer vrijwaart Geveke voor aanspraken van derden wegens inbreuk op auteurs- en/of octrooirechten in het kader van uitvoering van de Overeenkomst.

21.4       Opdrachtnemer draagt het risico voor de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken totdat deze door hem Overeenkomstig het in het tweede lid van dit artikel bepaalde aan Geveke ter beschikking zijn gesteld. Tot dat tijdstip is Opdrachtnemer gehouden deze zaken voor wie het aangaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle schade die aan deze zaken kan ontstaan en voorts deze zaken als een goed huisvader te beheren.

21.5       Opdrachtnemer zal de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken uitsluitend (doen) gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst met Geveke en deze zonder voorafgaande toestemming van Geveke niet voor andere doeleinden gebruiken, vermenigvuldigen of – op welke wijze of in welke vorm dan ook – aan derden afstaan of voor derden toegankelijk maken.

21.6       Opdrachtnemer is gehouden tot geheimhouding tegenover derden van alle in dit artikel genoemde zaken, alsmede van bedrijfsinformatie en knowhow in de meest ruime zin van het woord, afkomstig van Geveke, die door Geveke en/of in het kader van de Overeenkomst te zijner kennis zijn gebracht of gekomen.

 

Certificaten e.d.
21.17     Indien in de Overeenkomst certificaten, attesten en/of instructieboeken worden verlangd, zal de Opdrachtnemer deze ten spoedigste, doch uiterlijk binnen twee weken na levering van de goederen/oplevering van het Prestatie, in het bezit van de Geveke stellen, bij gebreke waarvan de Geveke gerechtigd is de betaling op te schorten totdat deze door haar zijn ontvangen.

 

Industriële en intellectuele eigendomsrechten

21.18     Opdrachtnemer staat ervoor in dat de goederen geen inbreuk maken op enig recht van industriële of intellectuele eigendom van derden. Opdrachtnemer vrijwaart Geveke en haar Principaal(s) voor alle aanspraken te dezer zake en zal aan Geveke respectievelijk haar Principaal(s) alle daardoor veroorzaakte schade en kosten vergoeden.

21.19     Geveke is rechthebbende op alle industriële en intellectuele eigendomsrechten die ontstaan door c.q. het gevolg zijn van de uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtnemer, zijn personeel of derden die door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken. Opdrachtnemer vrijwaart Geveke voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze rechten en zal aan Geveke alle daardoor veroorzaakte schade en kosten vergoeden.

21.20     Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van Geveke eraan meewerken en al het nodige doen om de in dit artikel bedoelde rechten ten behoeve van Geveke te vestigen en/of te bekrachtigen, bij gebreke waarvan Geveke het recht heeft de betaling op te schorten, totdat Opdrachtnemer aan deze verplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 22: Tekeningen en berekeningen Opdrachtnemer

22.1       Indien Opdrachtnemer modellen, tekeningen en berekeningen verzorgt, moeten detailleringen voldoen aan de SBR detailnormeringen.

22.2       Ongeacht goedkeuring door Geveke, blijft Opdrachtnemer aansprakelijk voor door of namens Opdrachtnemer verzorgde tekeningen en berekeningen.

22.3       Opdrachtnemer zal op eerste verzoek alle elektronische gegevens betreffende diens Prestatie voor zijn rekening aan Geveke ter beschikking stellen, op een door Geveke aan te geven (digitale) gegevensdrager en in een door Geveke te bepalen formaat met opgaaf van plot styles.

22.4       Indien de Prestatie in BIM moet worden uitgevoerd, handelt Opdrachtnemer conform het BIM-protocol van Geveke, dat dan als bijlage aan de Overeenkomst wordt gehecht.

22.5       Opdrachtnemer is verplicht Geveke te wijzen op onjuistheden of onvolkomenheden in de door Geveke ter beschikking gestelde tekeningen, berekeningen, in de door Geveke voorgeschreven constructies en technische omschrijvingen, alsmede in de door haar ter beschikking gestelde materialen, (hulp)materieel, indien en voor zover deze voor hem kenbaar zijn.

22.6       De Opdrachtnemer is voorts verplicht Geveke opheldering te vragen over eventuele onduidelijkheden, die hij in deze bescheiden, constructies en Prestatiewijzen ontmoet, alvorens hij tot uitvoering van de Overeenkomst overgaat, of met de verdere uitvoering daarvan doorgaat.

 

Artikel 23: Materialen, beproevingen

23.1       Indien bouwstoffen moeten worden gekeurd, slaat Opdrachtnemer deze op zodat keuring kan plaatsvinden. Aflevering van deze bouwstoffen kan slechts plaatsvinden na goedkeuring.

23.2       Geveke heeft het recht om tijdens de uitvoering van de Overeenkomst een proefstuk / proefopstelling te verlangen, onderdelen c.q. materialen te bemonsteren en/of te testen.

23.3       Geveke, haar Principaal of een door haar of haar Principaal aangewezen derde, hebben te allen tijde het recht de goederen/het (in uitvoering zijnde) Prestatie te inspecteren, te keuren of te beproeven, waar deze zich ook bevinden. De resultaten van inspectie, keuring of beproeving of het nalaten daarvan ontslaan de Opdrachtnemer niet van enige garantie en/of aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeien uit de tussen Partijen gesloten Overeenkomst, in het bijzonder deze AV.

23.4       De Opdrachtnemer informeert Geveke zodanig tijdig over de plaats en het tijdstip, waarop een goed (een onderdeel van) het Prestatie gereed is voor een inspectie, keuring of beproeving, dat Geveke, haar Principaal of de desbetreffende aangewezen derde daarbij aanwezig kunnen zijn. De Opdrachtnemer verschaft alle voor een inspectie, keuring of beproeving benodigde gegevens en faciliteiten, waaronder de nodige personele en materiële hulp.

23.5       De kosten van een inspectie, een keuring of een beproeving zijn voor rekening van de Opdrachtnemer, met uitzondering van de kosten van het personeel van Geveke, haar Principaal of de desbetreffende aangewezen derde.

Indien een inspectie, keuring of beproeving moet worden uitgesteld of herhaald, kan elk van de Partijen de voor haar daaruit voortvloeiende direct samenhangende kosten, waaronder begrepen de kosten van personeel en andere personen als bedoeld in de vorige alinea van dit lid, op de andere partij verhalen indien en voor zover de oorzaak van dat uitstel of van die herhaling aan haar is toe te rekenen.

23.6       Van afkeuring van de goederen/ (een onderdeel van) het Prestatie zal Geveke de Opdrachtnemer onverwijld in kennis stellen, onder opgaaf van de reden van afkeuring. In dat geval is Opdrachtnemer gehouden de afgekeurde goederen/het afgekeurde (onderdeel van het) Prestatie binnen een door Geveke te stellen termijn op zijn kosten te herstellen of te vervangen, zodanig dat deze wel aan de keuringseisen voldoen, onverminderd de gehoudenheid van de Opdrachtnemer tot vergoeding van de hiervoor ontstane schade en kosten.

23.7       Reeds geleverde goederen c.q. reeds uitgevoerde onderdelen van de Prestatie dienen in geval van afkeuring op eerste verzoek van Geveke te worden afgevoerd respectievelijk te worden afgebroken en/of afgevoerd door en op kosten van Opdrachtnemer. Bij afkeuring heeft Geveke tevens het recht de betaling van de overeengekomen prijs of termijnbetaling op te schorten.

23.8       Opdrachtnemer verleent Geveke het recht de geleverde goederen/het uitgevoerde (onderdeel van de) Prestatie ook voordat inspectie, keuring of beproeving plaats vindt te gebruiken respectievelijk in gebruik te nemen.

 

Artikel 24: Meerwerk

24.1       Eventueel meerwerk dient voorafgaand aan de uitvoering door Opdrachtnemer aan Geveke te worden gemeld, inclusief de gevolgen voor prijs en planning.

24.2       Uitvoering van meerwerk kan pas plaatsvinden nadat Opdrachtnemer Schriftelijk Opdracht heeft verkregen van Geveke.

24.3       Meerwerk wordt separaat gefactureerd, conform het in artikel 10 AV bepaalde.

 

Artikel 25: Werkterrein Opdrachtnemer

25.1       Opdrachtnemer is verplicht de ondergrond waarop hij bouwt en/of de omstandigheden waaronder hij bouwt voor uitvoering te inspecteren en te keuren. Eventuele belemmeringen meldt Opdrachtnemer voorafgaand aan de uitvoering Schriftelijk aan Geveke.

25.2       Wanneer Opdrachtnemer geen belemmeringen heeft gemeld, wordt Opdrachtnemer geacht het Prestatieterrein te hebben geaccepteerd. Het (voort)bouwen op het Prestatieterrein is dan geheel en al voor rekening en risico van de Opdrachtnemer.

25.3       Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst materiaal of (Prestatie)materieel gebruikt dat door Geveke ter beschikking is gesteld, is Opdrachtnemer verantwoordelijk voor juist gebruik en voldoende onderhoud. Bij beschadigingen, vermissing en/of diefstal is Opdrachtnemer aansprakelijk voor de schade.

 

Artikel 26: Veiligheid

26.1       Opdrachtnemer treft maatregelen met betrekking tot de veiligheid, het welzijn en de gezondheid van personen conform wet- en regelgeving en de stand van de techniek en wetenschap, voor zover van toepassing op de Overeenkomst en/of de Prestatie.

26.2       Het op de Prestatie door Opdrachtnemer gebruikte materiaal of (werk)materieel dient te voldoen aan de daaraan op grond van vigerende wet- en regelgeving te stellen eisen. Opdrachtnemer legt op verzoek keuringsbewijzen over aan Geveke.

26.3       Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor instructie en adequaat toezicht op veilig en gezond werken.

26.4       Tenzij anders overeengekomen, draagt Opdrachtnemer zorg voor de benodigde arbeidsmiddelen, waaronder de gebruikelijke Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM).

26.5       Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat tijdens de uitvoering van de Prestatie een Nederlands sprekende persoon aanwezig is. De naam van deze persoon dient bekend te zijn bij de uitvoerder van Geveke.

26.6       Opdrachtnemer zet voor het uitvoeren van de Prestatie uitsluitend bevoegde, gecertificeerde en/of gediplomeerde personen in.

26.7       Opdrachtnemer neemt kennis van het Geveke Bouwplaatsreglement, het Projectplan en/of V&G-plan van Geveke en conformeert zich daaraan.

26.8       Opdrachtnemer werkt mee aan de inventarisatie van risico’s die gepaard gaan met de uitvoering van de Prestatie en het treffen van afdoende maatregelen om deze risico’s weg te nemen conform de arbeidshygiënische strategie.

26.9       Onveilige situaties verhelpt Opdrachtnemer direct en hij meldt die aan Geveke, ook als het werkzaamheden van door hem ingeschakelde derden betreft.

26.10     Opdrachtnemer meldt ongevallen direct aan Geveke en hij stelt hiervan een ongevalsrapport op. Dat rapport wordt binnen 24 uur aan Geveke verstrekt. Bij deze melding, althans zo spoedig mogelijk, moet de verzuimduur (in kalenderdagen), als maat voor de ernst van het ongeval worden opgegeven.

26.11     In geval van boetes en/of strafmaatregelen (stillegging Prestatie) die worden opgelegd aan Geveke en/of Principaal in verband met het door of namens Opdrachtnemer niet naleven van V&G-regels, wordt de schade verhaald op Opdrachtnemer.

26.12     Opdrachtnemer zal actief deelnemen aan onderzoeken die gericht zijn op: (i) het verbeteren van het veiligheidsbewustzijn en (ii) oorzaken van (bijna) ongevallen.

26.13     Opdrachtnemer neemt deel aan de specifieke veiligheidsintroductie, veiligheidsinstructies, bijeenkomsten en trainingen die op veiligheidsgebied worden georganiseerd door Geveke.

26.14     Opdrachtnemer voorziet in bedrijfshulpverlening voor eigen medewerkers. Per ploeg dient minimaal één BHV-er aanwezig te zijn. Als dit niet mogelijk is, dan dient hierover afstemming plaats te vinden met de uitvoerder van Geveke.

 

Artikel 27: Milieu en duurzaamheid

27.1       Opdrachtnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor deugdelijke afvoer en/of verwerking van (rest-)materialen en afval. Opdrachtnemer vrijwaart Geveke voor alle aanspraken van derden hieromtrent.

27.2       Opdrachtnemer neemt maatregelen om beschadiging en/of vervuiling op of aan de Prestatie te voorkomen.

27.3       Voor hout van buiten de EU waarop de EUTR van toepassing is, voert Opdrachtnemer een due dilligence uit en verstrekt Opdrachtnemer Geveke informatie omtrent de herkomst: identificatie handelsnaam en type, naam houtsoorten en land/regio van oogst en/of oogstconcessie.

27.5 Indien Principaal of derden onderbouwd stellen dat niet aan de EUTR en/of het bepaalde in artikel 27.4 AV wordt voldaan, verstrekt Opdrachtnemer hen rechtstreeks die informatie, ook wanneer het hout vanuit de EU afkomstig is.

 

Artikel 28: Werkterrein – identificatie en registratie

28.1       Bij startgesprekken, eventuele 10-minuten gesprekken en tijdens de uitvoering draagt Opdrachtnemer zorg voor een vertegenwoordiger. Deze vertegenwoordiger moet bekend zijn bij de uitvoerder van Geveke.

28.2       Geveke gebruikt een Bouwplaatsregistratiesysteem voor de identificatie en registratie van Personeel van Opdrachtnemer.

28.3       Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de verplichting zich te conformeren aan het digitale bouwplaats registratiesysteem aan iedere volgende partij in de bouwketen wordt doorgelegd, zodat duidelijk is welke Partijen op de bouwplaats aanwezig zijn en wat hun onderlinge verhouding is.

28.4       Opdrachtnemer zorgt ervoor dat Personeel van Opdrachtnemer voordat dit de eerste keer de bouwplaats betreedt, van te voren aangemeld is. Alle vereiste documenten en/of gegevens dienen vóór de start van de werkzaamheden te zijn ingevoerd in het digitale bouwplaats registratiesysteem.

28.5       Indien de vooraanmelding niet is gedaan, kan Geveke hiervoor kosten in rekening brengen bij Opdrachtnemer.

28.6       Opdrachtnemer zorgt ervoor dat Personeel van Opdrachtnemer altijd een geldig ID-bewijs of paspoort bij zich heeft en, indien van toepassing, een geldig document voor het mogen verrichten van arbeid in Nederland.

28.7       Opdrachtnemer zorgt ervoor dat Personeel van Opdrachtnemer bekend is met en zich houdt aan de aanmeldprocedure van het digitale bouwplaats-registratiesysteem.

28.8       Op bouwplaatsen waar gebruik wordt gemaakt van biometrische in- en uitcheckfaciliteiten, checkt Personeel van de Opdrachtnemer in bij binnenkomst en uit bij vertrek, zodat Geveke steeds over een actueel overzicht van aanwezige personen beschikt.

28.9       Opdrachtnemer verleent alle medewerking aan controle op naleving van het digitale bouwplaats-registratiesysteem.

28.10     Opdrachtnemer vrijwaart Geveke voor schade als gevolg van het niet (volledig) nakomen van de in dit artikel bedoelde wetgeving.

 

Artikel 29: Onderhoudstermijn

29.1       Indien een onderhoudstermijn is overeengekomen, handelt Opdrachtnemer gebreken binnen twee weken na melding af.

29.2       Tenzij sprake is van Overmacht aan de kant van Opdrachtnemer, worden gebreken die niet binnen de in artikel 29.1 AV genoemde termijn zijn verholpen, door Geveke verholpen. Alle schade wordt dan verhaald op Opdrachtnemer.

 

Artikel 30: Gedragscode Geveke

30.1       Opdrachtnemer houdt bij de uitvoering van de Overeenkomst rekening met en conformeert zich aan de model-gedragscode van de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB).
 

HOOFDSTUK II – BIJZONDER DEEL: INKOOPVOORWAARDEN

 

Artikel 31: Levering – (leverings)termijnen

31.1       De levering geschiedt ‘Delivered Duty Paid’ (DDP) op een in de Overeenkomst vermelde plaats. Bij interpretatie van de leveringscondities is bepalend de op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst meest recente uitgave van de Incoterms, zoals uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel.

31.2       Opdrachtnemer zal de goederen leveren op de in de Overeenkomst vermelde datum, of op de laatste dag van de daarin vermelde termijn. Deze datum c.q. deze termijn geldt als stipte en fatale leveringsdatum c.q. leveringstermijn. Een in de Overeenkomst vermelde leveringstermijn gaat in op de dag van totstandkoming van de Overeenkomst.

31.3       Geveke heeft het recht om bij gehele of gedeeltelijke te late levering van de goederen of bij gehele of gedeeltelijke overschrijding van andere termijnen, waarbinnen Opdrachtnemer zijn verplichtingen dient na te komen, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder deswege harerzijds tot vergoeding van schade en kosten gehouden te zijn en onverminderd haar verder toekomende rechten.

31.4       Opdrachtnemer is op verzoek van Geveke verplicht de goederen op een latere datum dan de overeengekomen datum te leveren en zal alles in het werk stellen de goederen op een eerdere dan de overeengekomen datum te leveren, in geval Geveke dit in verband met de voortgang van de Prestatie, waarvoor deze goederen zijn bestemd, wenselijk acht, zonder aanspraak te kunnen maken op vergoeding van schade en kosten.

 

Artikel 32: Transport – lossing

32.1       Het transport en het lossen van goederen geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtnemer Overeenkomstig het in lid 1 van het vorige artikel bepaalde.

32.2       Direct bij het lossen van de goederen dient Opdrachtnemer een afleveringsbon aan te bieden, teneinde die door een daartoe vanwege Geveke gemachtigde voor akkoord te doen ondertekenen. Ondertekening van de afleveringsbon impliceert geen goedkeuring van de geleverde goederen en ontslaat Opdrachtnemer niet van enige garantie en/of aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeien uit de tussen Partijen gesloten Overeenkomst, in het bijzonder deze AV.

 

Artikel 33: Emballage

33.1       Opdrachtnemer zal de goederen behoorlijk verpakken. Hij is aansprakelijk voor schade en kosten, veroorzaakt door onvoldoende verpakking en/of beschadiging en/of vernieling van deze verpakking.

33.2       Opdrachtnemer zal de eventuele emballage van de goederen op eerste verzoek van Geveke terugnemen en daartoe op zijn kosten bij Geveke ophalen, onder gelijktijdige restitutie van de door Opdrachtnemer voor deze emballage aan Geveke in rekening gebrachte kosten.

 

Artikel 34: Eigendom en risico

34.1       De goederen zijn eigendom van Geveke vanaf het moment dat zij aanwijsbaar bestemd zijn voor dan wel deel uitmaken van de aan Geveke te verrichten leverantie.

34.2       Ingeval Geveke aan Opdrachtnemer goederen ter beschikking stelt ter bewerking of verwerking dan wel ter vereniging of vermenging met goederen die (nog) niet aan Geveke in eigendom toebehoren, blijft c.q. wordt Geveke eigenaar van die goederen respectievelijk de ontstane goederen op het moment van vereniging of vermenging.

34.3       Opdrachtnemer draagt het risico voor de goederen, óók indien deze door Geveke ter beschikking zijn gesteld, tot aan het tijdstip waarop deze zijn geleverd en door haar Overeenkomstig zijn goedgekeurd. Indien Geveke reeds vóór de levering en goedkeuring eigenaar van de goederen is c.q. wordt, is Opdrachtnemer gehouden deze goederen voor wie het aangaat te verzekeren en verzekerd te houden en als een goed huisvader te beheren.

 

Artikel 35: Slotbepaling

Indien in de Overeenkomst is bepaald dat daarop de Wet Ketenaansprakelijkheid van toepassing is, is tevens het daarover bepaalde in het Algemeen deel van deze AV van toepassing.

 

HOOFDSTUK III – BIJZONDER DEEL: ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN

 

Artikel 36: Aanvang en oplevering van Prestatie – termijnen

36.1       Opdrachtnemer zal met de uitvoering van de Prestatie een aanvang nemen op een tijdstip, voor zover deze is vermeld in de Overeenkomst. Hij zal de Prestatie uitvoeren Overeenkomstig het door de Geveke verstrekte werkschema en de Prestatie opleveren op een tijdstip, vermeld in de Overeenkomst. Geveke heeft het recht om dit werkschema aan te passen, ingeval zij dat wenselijk acht in verband met de voortgang van de Prestatie. Ingeval zo’n wijziging van het werkschema tot gevolg heeft dat Opdrachtnemer vóór het overeengekomen tijdstip de Prestatie dient op te leveren, zal hij alles in het werk stellen om de Prestatie Overeenkomstig het aangepaste werkschema uit te voeren. Ingeval deze wijziging van het werkschema tot gevolg heeft dat Opdrachtnemer de Prestatie na het overeengekomen tijdstip dient op te leveren, is hij verplicht de Prestatie Overeenkomstig het aangepaste werkschema uit te voeren, zonder deswege aanspraak te kunnen maken op vergoeding van schade en kosten. Geveke heeft voorts het recht de volgorde van de uit te voeren werkzaamheden of (op) te leveren onderdelen van de Prestatie te wijzigen ingeval zij dat wenselijk oordeelt in verband met de voortgang van de Prestatie, zonder dat zij deswege tot vergoeding van schade en kosten is gehouden.

36.2       Geveke heeft het recht bij gehele of gedeeltelijke overschrijding van de in de Overeenkomst vermelde tijdstippen van aanvang en oplevering van de Prestatie, of van overeengekomen termijnen waarbinnen Opdrachtnemer zijn verplichtingen dient na te komen, alsmede ingeval de Prestatie onvoldoende voortgang vindt, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot vergoeding van schade en kosten gehouden te zijn en onverminderd haar verder toekomende rechten.
 

Artikel 37:  Bekendheid met en naleving van voorwaarden, voorschriften en bepalingen, alsmede ligging kabels, buizen en leidingen

37.1       Opdrachtnemer verklaart bekend te zijn met alle voorwaarden, voorschriften en bepalingen, waaronder begrepen de wetten en verordeningen van de overheid, welke Geveke krachtens de door haar met haar Principaal gesloten Overeenkomst bij de uitvoering van de Prestatie, waarvan de in de Overeenkomst omschreven Prestatie een onderdeel vormt, behoort na te leven en in acht te nemen.

37.2       Opdrachtnemer zal de in lid 1 van dit artikel genoemde voorwaarden, voorschriften, bepalingen etc., voor zover die betrekking hebben op het door hem uit te voeren onderdeel van de Prestatie, naleven en in acht nemen, zoals Geveke deze zal moeten naleven en in acht nemen, indien zij dit onderdeel van de Prestatie zelf zou uitvoeren.

37.3       Opdrachtnemer zal zich bij grondwerkzaamheden tijdig van tevoren vergewissen van de ligging van kabels, buizen en leidingen en in verband daarmee tijdig contact opnemen met de daartoe geëigende instanties en voorts alle maatregelen nemen waardoor schade aan die kabels, buizen en leidingen kan worden voorkomen.

37.4       Opdrachtnemer zal de kwaliteit van de ondergrond of basis controleren voor hij aanvangt met de Prestatie.

37.5       Opdrachtnemer zal alle door niet naleving van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel veroorzaakte schade en kosten aan Geveke vergoeden. Hij vrijwaart Geveke voor alle aanspraken van derden te dezer zake en zal aan Geveke ook alle daardoor veroorzaakte schade en kosten vergoeden.

 

Artikel 38: Aanwijzingen en orders

38.1       Opdrachtnemer zal de aanwijzingen en orders, die hem door Geveke, eventueel op verzoek van haar Principaal en/of de directie van het werk, kenbaar worden gemaakt, uitvoeren. Het opvolgen van dergelijke aanwijzingen en orders ontslaat Opdrachtnemer niet van enige garantie en/of aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeien uit de Overeenkomst, in het bijzonder deze AV.

38.2       Opdrachtnemer zal geen aanwijzingen en/of orders rechtstreeks van de Principaal van Geveke, de directie van het werk en/of van anderen accepteren en/of uitvoeren.

 

Artikel 39: Aanwezigheid Opdrachtnemer op het werk

Opdrachtnemer is verplicht steeds persoonlijk op het werk aanwezig te zijn, dan wel ervoor te zorgen dat een Schriftelijk door hem gemachtigde steeds op het werk aanwezig is.

 

Artikel 40: Prestatietijden, schafttijden, vakantieperioden

De werktijden, schafttijden en vakantieperioden van de werknemers van Opdrachtnemer dan wel van door Opdrachtnemer ingeleend personeel zijn gelijk aan de werktijden, schafttijden en vakantieperioden die zijn vastgesteld door Geveke, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 41: Weekrapporten – besprekingen

41.1       De Opdrachtnemer is verplicht wekelijks bij de Geveke, haar Principaal of de directie van het werk, een door hem gedagtekend en ondertekend rapport in te dienen bevattende een opgave omtrent de op het werk aangevoerde materialen, de stand van het werk, de personalia van de werknemers, die in de betreffende week in het kader van de uitvoering van de Prestatie werkzaam zijn geweest onder opgave van de dagen waarop en het aantal uren dat zij werkzaam zijn geweest, en voorts zodanige verdere mededelingen als door hem nodig, of door de Geveke wenselijk worden geacht.

41.2       Opdrachtnemer is verplicht op verzoek van Geveke aanwezig te zijn bij besprekingen omtrent de uitvoering en de voortgang van de Prestatie.

 

Artikel 42: (Hulp)materialen, materieel, gereedschappen, bedrijfskleding

42.1       Opdrachtnemer draagt voor zijn rekening zorg voor alle (hulp)materialen, materieel, gereedschappen en bedrijfskleding – daaronder begrepen helmen – die hij voor de uitvoering van de Overeenkomst nodig heeft.

In geval de Opdrachtnemer (hulp)materialen, materieel, gereedschappen of bedrijfskleding van Geveke gebruikt, is hij verplicht dit/deze terug te geven in de staat waarin hij dit/deze heeft ontvangen, zodra dit mogelijk is. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade, die aan deze goederen, door welke oorzaak dan ook, zijn ontstaan gedurende de tijd dat deze door Geveke ter beschikking zijn gesteld.

42.2       Het materieel, de gereedschappen en de bedrijfskleding, waarvan Opdrachtnemer zich bedient, zullen moeten voldoen aan de landelijk geldende veiligheidseisen en de door Geveke daaraan te stellen eisen van veiligheid, onverminderd hetgeen omtrent de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer in deze AV is bepaald.

42.3       Opdrachtnemer draagt voor zijn rekening zorg voor transport op het terrein of door en in het object van de Prestatie.

 

Artikel 43: Opslag – afval – milieu

43.1 Opdrachtnemer mag niet meer materiaal op het Werkterrein opslaan dan nodig is voor de onmiddellijke uitvoering van de Overeenkomst. De door Opdrachtnemer en/of derden op het Werkterrein opgeslagen goederen zijn voor risico van Opdrachtnemer.

43.2. Opdrachtnemer zal dagelijks al het vuilafval, overtollige materialen en stoffen van het Werkterrein doen verwijderen. Indien is overeengekomen, dat door Geveke een afvalcontainer ter beschikking wordt gesteld, zal Opdrachtnemer dagelijks dit vuil, afval en deze overtollige materialen en stoffen in deze afvalcontainer deponeren.

43.3 Opdrachtnemer staat jegens Geveke in voor naleving van de tijdens de uitvoering van de Overeenkomst  geldende milieuvoorschriften. Hij zal de Overeenkomst zodanig uitvoeren, dat schade aan grond, water en/of lucht te allen tijde wordt vermeden. Hij zal alle door niet-naleving van de hiervoor bedoelde milieuvoorschriften en anderszins aan grond, water en/of lucht veroorzaakte schade en kosten aan Geveke vergoeden en vrijwaart Geveke voor aanspraken van derden te dezer zake.

 

Artikel 44: Ketenaansprakelijkheid

44.1       Indien op de Overeenkomst de Wet Ketenaansprakelijkheid van toepassing is, dient Opdrachtnemer aan alle uit deze Wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen, waaronder verplichtingen tot afdracht van premies sociale verzekeringen en loonbelasting.

44.2       Opdrachtnemer is verplicht op elk door Geveke gewenst moment, hetzij voor of bij het sluiten van de Overeenkomst, hetzij op enig moment tijdens de uitvoering van de Prestatie, aan haar inzicht te geven in de originele bescheiden, waaruit blijkt dat Opdrachtnemer inderdaad aan de in lid 1 bedoelde verplichtingen heeft voldaan c.q. voldoet, waaronder inschrijvingsbewijzen,

vergunningen, loonstaten, etc. Geveke heeft het recht van deze bescheiden fotokopieën te maken en deze voor haarzelf te behouden.

44.3       Indien Opdrachtnemer op enig moment tijdens de uitvoering van de Prestatie niet (langer) aan de in de voorgaande leden bedoelde verplichtingen voldoet, zal Opdrachtnemer dit onverwijld Schriftelijk aan Geveke meedelen.

44.4       Opdrachtnemer is verplicht voor of bij het sluiten van de Overeenkomst, alsmede tijdens de uitvoering van de Prestatie telkens na verloop van 4 weken en voorts telkens wanneer Geveke daarom vraagt, aan Geveke te verstrekken een originele verklaring inzake zijn betalingsgedrag bij de Bedrijfsvereniging en inzake zijn afdracht van loonbelasting. Deze verklaring dient telkens van recente datum te zijn. Geveke heeft het recht van deze verklaring(en) fotokopieën te maken en deze voor haarzelf te behouden.

44.5       Geveke heeft het recht de Overeenkomst direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot vergoeding van schade en kosten gehouden te zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten, indien Opdrachtnemer enige hiervoor bedoelde verplichting niet naleeft, indien de in lid 4 van dit artikel bedoelde verklaring wordt of is geweigerd, of indien uit die verklaring of anderszins blijkt dat Opdrachtnemer nalatig is in de afdracht van premies en/of loonbelasting, of hem daarvoor uitstel van betaling is verleend.

44.6       Opdrachtnemer staat jegens Geveke in voor nakoming van zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de door hem met zijn Prestatienemers gesloten arbeidsovereenkomsten, waaronder begrepen die, voortvloeiende uit de sociale verzekeringswetten, de bedrijfs(tak)-eigen sociale regelingen e.d. Opdrachtnemer staat voorts jegens Geveke in voor de nakoming van zijn wettelijke verplichtingen tot afdracht van premies, sociale verzekeringen en loonbelasting, die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst, en voorts voor de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de toepasselijke CAO. Opdrachtnemer zal alle door niet naleving van de hiervoor bedoelde verplichtingen veroorzaakte schade en kosten aan Geveke vergoeden en Geveke vrijwaren voor aanspraken van derden te dezer zake.

44.7       Ingeval Geveke op enig moment premies sociale verzekering en/of loonbelasting, verschuldigd door Opdrachtnemer of (een) na hem komende onderaannemer(s), heeft moeten betalen, heeft zij ten belope van het gehele door haar betaalde bedrag verhaal op Opdrachtnemer, onverminderd het in het vorige lid van dit artikel bepaalde. De vordering van Geveke wordt vermeerderd met de wettelijke rente van het bedrag en eventuele boetes. Dit zelfde geldt ingeval van voldoening door Geveke aan haar verplichtingen jegens de werknemers van Opdrachtnemer.

44.8       Indien Opdrachtnemer op enig moment niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen ter zake van de afdracht van premies sociale verzekeringen en/of loonbelasting, dan wel Geveke gegronde redenen heeft om aan te nemen dat Opdrachtnemer niet aan deze verplichtingen voldoet, heeft Geveke het recht de daarmee gemoeide bedragen in te houden en deze, na aanzegging aan de Opdrachtnemer, te harer keuze hetzij te storten op een geblokkeerde rekening, hetzij aan de respectievelijke voor inning verantwoordelijke instanties af te dragen. In zodanig geval is Geveke voor de door haar betaalde bedragen jegens Opdrachtnemer gekweten.

 

Artikel 45: Eindafrekening

Opdrachtnemer zal binnen 14 dagen na oplevering van zijn Prestatie zijn vorderingen op Geveke bij haar indienen, indien en voor zover de uitvoering van de Prestatie heeft meegebracht, dat de eindafrekening afwijkt van het in de Overeenkomst bepaalde bedrag, tenzij Geveke uitdrukkelijk Schriftelijk instemt met een langere termijn. Geveke is niet gehouden tot betaling van enige factuur, die de Opdrachtnemer na de hiervoor bedoelde termijn heeft ingediend. Hetgeen in deze AV is gesteld, is van overeenkomstige toepassing op de betaling van en de facturering betreffende deze eindafrekening.

 

Artikel 46:  Onderhoudstermijn

De bepalingen van de Overeenkomst tussen Geveke en haar Principaal betreffende de onderhoudsperiode en de onderhoudstermijn gelden evenzeer in de verhouding tussen Geveke en Opdrachtnemer, onverminderd hetgeen in deze AV is bepaald.

 

Artikel 47:  Staking

Geveke betaalt geen lonen en/of vergoedingen ten behoeve van personeel van Opdrachtnemer en/of personeel, dat voor de Opdrachtnemer de Prestatie uitvoert, noch kosten van de in het kader van de Overeenkomst door Opdrachtnemer en/of door vennootschappen of door (rechts)personen die voor hem werkzaam zijn, gebruikte materieel, gereedschappen, werktuigen, hulpmiddelen e.d., over de periode dat deze personen verhinderd zijn om te werken, of dit materieel of deze gereedschappen, werktuigen, hulpmiddelen e.d. niet gebruikt kunnen worden, ten gevolge van een staking van deze of andere bij de Geveke werkzame werknemers.