Privacyverklaring Geveke Bouw & Ontwikkeling

Deze privacyverklaring bevat informatie over de wijze waarop Geveke Bouw B.V. (‘Geveke’) persoonsgegevens verwerkt in het kader van haar bedrijfsvoering. Daaronder is mede begrepen de verwerking van gegevens via onze website (https://www.gevekebouwenontwikkeling.nl/). We leggen uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken.

Geveke is voor de verwerking van deze gegevens de zogenoemde verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Wij verwerken uw gegevens zorgvuldig en in overeenstemming met geldende privacywetgeving, waaronder de AVG.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de aan het einde van deze privacyverklaring vermelde contactgegevens.

Gegevensverwerkingen

Geveke verwerkt persoonsgegevens van (contactpersonen bij) klanten, leveranciers en overige relaties, van sollicitanten en van websitebezoekers. Wij verkrijgen uw gegevens i) van u zelf, ii) van derden (zoals bijvoorbeeld opdrachtgevers, leveranciers, uitzendbureaus, aannemers en onderaannemers), of iii) uit openbare bronnen en websites, zoals bijvoorbeeld het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Gegevens die wij mogelijk verwerken zijn:
·            basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, titel, geslacht;
·            contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres, telefoonnummer, het bedrijf waar u werkt en uw functie;
·            financiële informatie, zoals IBAN/bankrekeningnummer en gegevens over uw financiële / economische situatie;
·            IP-adres en statistische gegevens over uw gebruik van onze website;
·            persoonsgegevens die u ons geeft als u bij ons solliciteert, zoals een sollicitatiebrief, CV, geboortedatum, opleidings- en loopbaangegevens;
·            alle overige persoonsgegevens die wij van of over u verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doeleinden.

We verwerken niet altijd alle bovenstaande gegevens, dit is afhankelijk van het soort relatie, de dienst waar het omgaat en (indien van toepassing) de toestemming u ons heeft gegeven.

Doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de relatie met u):

Marketing- en acquisitiedoeleinden
Wij gebruiken uw persoonsgegevens mogelijk voor het verzenden van nieuwsbrieven / informatie aan geïnteresseerden in een specifiek project, het verstrekken van informatie over actuele projecten van Geveke in uw omgeving en het onder uw aandacht brengen van andere (marketing)informatie die voor u relevant kan zijn.

Het uitvoeren van een overeenkomst
Wij verwerken uw gegevens voor zover dat nodig is ter voorbereiding (inclusief de uitwisseling van gegevens ten behoeve van offertes), uitvoering en afronding (inclusief facturatie) van een bestelling, serviceverzoek of opdracht.

Het voldoen aan wettelijke verplichtingen
Wij verwerken uw gegevens voor zover dat nodig is om wettelijke verplichtingen na te leven. Zoals bijvoorbeeld het verstrekken van informatie aan de belastingdienst of toezichthouders.

Sollicitaties en stages
De gegevens die u met ons deelt indien u bij ons solliciteert (via e-mail / post, onze website of via sociale media) of die wij via recruiters ontvangen, verwerken we om contact met u op te nemen ten behoeve van onze sollicitatieprocedure en uw sollicitatie te behandelen. Ook verwerken we gegevens in het kader van (een inschrijving voor) een stage bij een van onze vestigingen of een bij ons uit te voeren afstudeeropdracht.

Toegangscontrole en beveiliging
De gegevens die u met ons deelt indien u uw naam noteert op een bezoekerslijst verwerken we om in geval van calamiteiten te weten wie zich in de bedrijfspanden bevinden.

Gebruik en verbetering van onze website
Wij verwerken statistische gegevens over het bezoek aan en gebruik van onze website. Dit doen we om de inhoud, indeling en het gebruik van onze website te analyseren, te beveiligen en te verbeteren.

Overige verwerkingen
Wij verwerken uw gegevens ook om klanttevredenheidsonderzoeken uit te (laten) voeren, en om eventuele vragen of klachten te behandelen.

Grondslagen voor gegevensverwerkingen
Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een dan wel meerdere van de volgende wettelijke grondslagen:
·            De uitvoering van een overeenkomst met u of om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
·            Een gerechtvaardigd belang;
·            Uw toestemming;
·            Het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verstrekking aan derden
In sommige gevallen delen wij uw persoonsgegevens. Dit zullen wij enkel doen wanneer wij dit noodzakelijk achten. Wij delen uw gegevens uitsluitend met betrouwbare partijen en zorgen ervoor dat het proces van delen van deze gegevens met passende waarborgen omkleed is.

Wij delen uw persoonsgegevens enkel met:
·            Overheidsinstanties zoals gemeenten, de belastingdienst en toezichthouders.
·            Zakelijke opdrachtgevers en ketenpartners zoals woningcorporaties, bouwbedrijven, aannemers en onderaannemers, subsidie-uitvoerders,
·            Externe leveranciers zoals ICT-dienstverleners, hosting- en clouddienstverleners dan wel andere leveranciers aan wie wij ondersteunende diensten uitbesteden.
·            Externe adviseurs zoals accountants, belastingadviseurs, advocaten en notarissen.

Wanneer de derde waarmee uw gegevens worden gedeeld aangemerkt wordt als een verwerker in de zin van de AVG zullen wij bovendien een verwerkersovereenkomst sluiten met deze derde.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en specifieke dwingende wettelijke bewaartermijnen. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Notariële akten worden eeuwig bewaard.

Uw privacyrechten
Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten. U heeft het recht ons te verzoeken om inzage, rectificatie, wissing, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u gebruik wenst te maken van deze rechten kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u aan het einde van deze privacyverklaring.

Het is mogelijk dat wij niet (kunnen) voldoen aan uw verzoek. Bijvoorbeeld omdat de verwerking van bepaalde persoonsgegevens vereist is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of vanwege andere uitzonderingen, zoals de rechten en vrijheden van derden of het belang een juridische procedure te kunnen voeren. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken.

Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming weer in te trekken. Een eventuele intrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de eerdere verwerkingen op basis daarvan.

U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: de Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’). Meer informatie hierover is te vinden op de website van de AP (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/). Uiteraard zouden wij het fijn vinden als u eerst contact met ons op zou nemen, zodat wij kunnen kijken of we er samen uitkomen.

Beveiliging van gegevens
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is, via beveiligde verbindingen verloopt en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Cookies
Wij maken op onze website gebruik van cookies en/of vergelijkbare technieken. Een cookie is een klein bestandje dat opgeslagen wordt op het device (computer, tablet of smartphone) waarmee u onze website bezoekt. Wij gebruiken uitsluitend functionele cookies en analytische cookies.

De functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Met onze functionele cookies garanderen wij een correcte werking van onze website.

Met behulp van analytische cookies verzamelen wij statistische gegevens op een privacyvriendelijk geaggregeerd niveau over het gebruik van onze website zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. De analytische cookies die wij gebruiken zijn van Google Analytics en gebruiken wij om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit doen wij op een manier die zoveel mogelijk rekening houdt met uw privacy. Uw IP-adres wordt om deze reden bijvoorbeeld slechts ten dele opgeslagen. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin onder andere afspraken zijn gemaakt over de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen om van wijzigingen op de hoogte te blijven.

Contactgegevens

Voor vragen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via de hieronder weergegeven contactgegevens:

Geveke Bouw B.V.
Machlaan 35
9761 TK Eelde

Tel: +31 (0)50 5334777
Email: info@gevekebouw.nl
Website: https://www.gevekebouwenontwikkeling.nl/

KvK: 02041666

April 2019